Инструкции за експлоатация

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. ГЛАВЕН КОД – четири цифрен ( 1234 фабричен код ). Задължително се сменя с нов главен код. Служи за
включване и изключване на системата и въвеждане и промяна на всички кодове и функции.

2. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА

Преди да се включи системата под охрана, трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма
движение в охраняемите зони. В момента на набиране на кода, трябва да свети зеленият светодиод (Ready). Ако сте
набрали правилно Вашия код, клавиатурата започва да отброява изходно време и светва червеният светодиод (Armed).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждане на кода клавиатурата издава кратък звук, тогава
натиснете бутон (#) и въведете отново кода си.

3. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

При влизане през входната врата, клавиатурата започва да звучи с непрекъснат звук, което е предупреждение, че
трябва бързо да въведете личния си код. Ако след изключване на системата, остане да свети System (жълтият светодиод),
направете проверка с функция ( * ) ( 2 ) или ( * ) ( 3 ).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждане на кода клавиатурата издава продължителен звук,
тогава натиснете бутон (#) и въведете отново кода си.

4. ФУНКЦИИ СЪС ( * )

( * ) ( 1 ) – Байпас (изключване) на зона от охрана.

Пример: (*) (1) (05) (06) (#) – зони 5-та и 6-та са изключени от охрана. Алармената система може да се включи
по реда посочен в т.2.
При изключване на алармената система байпаса отпада.

( * ) ( 2 ) – Преглед на проблемите.

Натиснете бутони (*) (2) – Светлината на индикаторите “Trouble” или “System” ще започне да мига
проблемите ще бъдат показани с индикация на съответните зони:
Свети индикатор 1 – необходим е техник: натиснете (1), за да определите конкретния проблем:

(1) – Слаб акумулатор;

(2) – Проблем във веригата на сирената;

(3) – Общ системен проблем;

(4) – Общ системен тампер;

(5) – Общо наблюдение на системата.
Свети индикатор 2 – Липса на мрежово захранване;
Свети индикатор 3 – Проблем в наблюдението на телефонната линия;
Свети индикатор 4 – Неуспешна комуникация;
Свети индикатор 5 – Повреда в зона;
Свети индикатор 6 – Тампер на зона;
Свети индикатор 7 – Слаба батерия на устройство;
Свети индикатор 8 – Неточен системен часовник.
Натиснете бутон (#), за да приключите с проверката.

( * ) ( 3 ) – Проверка на зоната в която е имало алармено събитие.

Натиснете бутони (*) (3) – мига светодиодът на сработилата зона
Натиснете бутон (#), за да приключите с проверката.
Светодиодът ще изгасне, когато включите отново системата под охрана.

( * ) ( 4 ) – Звънче на вратата.

Натискането на (*) (4) включва звънчето на вратата, ако повторите същите бутони звънчето се изключва.

( * ) ( 5 ) – Смяна на кодове за достъп.

– смяна на главен код-натиснете бутони (*) (5) (стар главен код) (40) (нов главен код) (#)
Пример: (*) (5) (1234) (40) (2580) (#);
– смяна на допълнителен код – (*) (5) (главен код) (01 до 32) (четири цифри за код) (#)
Пример: (*) (5) (1234) (01) (9876) (#) или пример: (*) (5) (1234) (02) (6789) (#).
– изтриване на допълнителен код – (*) (5) (главен код) (01 до 32) (*) (#).
Пример: (*) (5) (1234) (02) (*) (#) – втори код е изтрит.

( * ) ( 6 ) – Сверяване на часовника на системата.

– натиснете бутони (*) (6) (главен код) (1) (час; минута) (месец; дата; година) (#)

Пример: (*) (6) (1234) (1) (12;05) (03;29;06) (#).

( * ) ( 7 ) – Възстановяване на пожарна зона.

При задействане на пожарна зона тя остава отворена (свети) и трябва да се възстанови за да се включи
системата. Това става със натискане на бутони (*) (7) (1) или(2) – пожарната зона изгасва.

и

5. БУТОН ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА НАПАДЕНИЕ – Ако натиснете бутон (P) и го задържите повече
от две секунди, сирената няма да звучи, но системата ще изпрати Вашия сигнал в наблюдаващия център.

bg_BGBulgarian